Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa Kimdir? Hakkında Bilgi

Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLKERİM NADİR PAŞA Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(1807-1883) Son devir Osmanlı kumandanlarından. Zağra’da doğdu. Genç yaşta İstan­bul’a gelerek yeni kurulan Asâkir-i Man-sûre-i Muhammediyye’ye girdi ve bura­dan mülâzım oldu. Harbiye Mektebi’nin kuruluşundan sonra subay olarak mek­tep taburuna tayin edildi. 1835’te Viyana’ya gönderildi.

Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa

Orada beş yıl kaldık­tan sonra geri döndü ve miralay rütbe­siyle Erkân-ı Harbiyye başkanlığına ge­tirildi. Tanzimat devri ileri gelenlerinin himayesiyle kısa sürede yükseldi. 1846’da feriklik rütbesiyle Dâr-ı Şûrâ-yı As­kerî âzalığı ile Mekâtib-i Askeriyye na­zırlığına, ertesi yıl merkezi Bağdat’ta olan Altıncı Ordu müşirliğine tayin edildi.

Sultan Abdülaziz döneminde çeşitli yerlerde ordu kumandanlığı, valilik, ay­rıca seraskerlik, bahriye nazırlığı ve ser-dâr-ı ekremlik görevlerinde bulundu. II. Abdülhamid’in saltanatının ilk yıllarında çıkan 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasın­da Rumeli ordusu kumandanı idi. Bu savaşta pek başarı gösteremeyip Ruslar’ın Balkanlar’a yayılmasına engel ola­mayınca padişah tarafından görevinden alındı ve Serasker Redif Paşa ile birlik­te dîvanıharbe verildi. Muhakeme so­nunda Rus yenilgisinin tek sorumlusu olmadığı, bunda İstanbul’daki askerî meclisin de payı bulunduğu anlaşılınca görevine iade edildi, fakat Midilli’ye gönderildi. Daha sonra Rodos’a nakle­dildi; 1883’te orada öldü ve Murad Rels Türbesi’ne defnedildi.

Hüseyin Avni Paşa’ya yakınlığı dola­yısıyla Sultan Abdülaziz’in halinde ro­lü olduğu iddia edilenler arasında onun da adı geçer. Dürüst ve cesur bir asker olmakla birlikte kendisinden beklenen başarıyı gösteremeyen Abdülkerim Nâ­dir Paşa’nın, öte yandan Nâmık Paşa ile birlikte, ordunun Avrupai tarzda teşki­lâtlanmasında Önemli hizmetleri geç­miştir. [409]

Bibliyografya

1- Mehmed Esad. Mir’ât-ı Mekteb-i Harbiyye, İstanbul 1310.
2- Sicilli Osmânî, III, 358.
3- Osman Nuri Ergin. Abdülhamid-i Sânı ve Der-i Saltanatı, İstanbul 1327.
4- Lütfî, Târih, İstanbul, 1328.
5- Abdurrahman Şeref. Târih Musahabeleri, İstanbul 1340.
6- Mahmud Celâleddin Paşa. Mir’ât-ı Haki­kat (haz. İsmet Mtroğiu), İstanbul 1983.
7- TA, I, 62-63.
8- M. Cavid Baysun. “Abdülkerim Nadir Paşa”, IA, I, 90-92. [410] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülkerim-i Munşi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa, abdülkerim paşa

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top