Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdurrahman Fehmi Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdurrahman Fehmi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN FEHMİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1904) Son devir Osmanlı şair ve edibi, devlet adamı. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Manastır’da doğdu. İlk tahsilini İstan­bul’da babası Tâlib Fâikî Efendinin ya­nında tamamladı. Daha sonra Mekteb-i Hukuk’ta edebiyat hocalığı yaptı. Arap­ça, Farsça ve Fransızca’yı iyi biliyordu.
Abdurrahman Fehmi, Diyarbekir valiliği görevinden azledilip İstanbul’a gelirken Urfa’da vefat etti ve oraya gömüldü. [364]

Eserleri.

1- Medresetü’1-Arab. Edebi­yat tarihi mahiyetinde olan bu eser. ya­zarın “Arap medeniyeti” dediği bir nevi İslâm medeniyeti tarihidir. Sadece bi­rinci cildi neşredilmiştir. [365] Altı bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde dilin mahiyeti ve menşei, Arapça’nın diğer diller arasındaki yeri, ikinci bölümde Arap dili gramerinin do­ğuşu, Basra ve Küfe dil mektepleri, üçüncü bölümde lügat ilminin tarihçesi ile belli başlı lugatçılar ve lügat kitapla­rı, dördüncü bölümde edebiyat ve şiir. Câhiliye ve İslâm devri şairleri, nesir ve başlıca temsilcileri, belagat ilmi ve belli başlı belagat kitapları, hikâye ve mesel­lerle önemli mesel ve hikâye kitapları, beşinci bölümde tarih ve coğrafya ilim­leri, ünlü tarihçi ve coğrafyacılar, altın­cı bölümde de matematik ve astrono­mi ilimleri ile bu alanlardaki yazarlar ve eserleri tanıtılmaktadır.
Bursalı Mehmed Tâhir. kimden ve hangi eserden tercüme edildiğini belirt­meden, bu eserin “Fransızca’dan tevslan mütercem” olduğunu [366] Mükrimin Halil Yınanç ise Sadillofdan alındığını [367] söylemektedir. Ancak. Abdurrahman Fehmi’nin böyle bir tercü­meden söz etmeyerek eseri bizzat ter­tip ettiğini ifade etmesi [368], me­tin içinde yer yer kendilerinden nakiller yaptığı Gustave le Bon ve Louis Saillot gibi yazarları tenkit etmesi [369]

Södillot’nun Histoire des Arabes adlı eserinde medeniyet ve ilimler tarihine ayırdığı kısmın 107 sayfa. Medresetü’l-.Arab’ın sadece birinci cüzünde bu ko­nunun 244 sayfa tutması, ayrıca Södillot’da bulunmayan birçok konuyu ihti­va etmesi, kaynakları arasında İbn Hal­dun Mukaddimesinin tercümesi gibi bazı kitapları zikretmesi (s 121) vb. hu­suslar dikkate alınırsa, eserin tercüme değil, telif olduğu sonucuna varılabi­lir,
2- Tedrîsöt-ı Edebiyye. Mekteb-i hukukta okutulmak üzere hazırlanan ve bazı edebiyat kaidelerini ihtiva eden eser, 1302’de İstanbul’da basılmıştır.
3- Ta’rîfât Tercümesi. Seyyid Şerîf el-Cürcâni’nin et-Ta crifât adlı eserini açıkla­ma ve ilâvelerle Türkçe’ye tercüme et­miş, ancak bu tercümenin çok az bir kısmı, Tâlib Fâikîzâde Fehmi müstear adıyla Mecmûa-i Ebüzziyd’da neşredil­miştir.
Aynca müellif, el-Miftâh ve mekteb-i hukukun ikinci sınıfında okutulmak üze­re hazırlanıp basılmakta olduğunu ha­ber verdiği Usûl-i Hitabet adlı iki kita­bından daha söz ediyorsa da bu eserler hakkında henüz bîr bilgiye rastlanma­mıştır. [370]

Bibliyografya

1- Abdunahman Fehmi, Tedrisâtı Edebiyye, İstanbul 1302.
2- Abdunahman Fehmi, Medresetü’l-Arab, İstanbul 1304.
3- Tâlib Fâikîzâde Fehmi (Abdurrahman Fehmi), “Ta’rifât Tercümesi”, Mecmûa-i Ebüzziyâ, VI (1313). vd.;
4- L. A. Sedilot Histoire des Arabes, Paris 1854, s. 332-139;
5- L. A. Sedilot Histoire des Arabes, Hulâşatü târihi’l-‘Arab (trc. Ali Paşa Mübarek v.dğr), Beyrut 1400.
6- Osmanlı Müellifleri. II, 339.
7- MÜkrimin Halil Yınanç. “Tanzimattan Meşrutiyete Ka­dar Bizde Tarihçilik”, Tanzimat I, İstanbul 1940.
8- Nihad M. Çetin, Eski Arap Şiiri, İstanbul 1973.
9- Agâh Sim Levend. Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1973. [371] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Bin Esved Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top