Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Huzafe Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdullah Bin Huzafe Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. HUZAFE Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Abdullah bin huzafe nin hayatı

Ebû Huzâfe Abdullah b, Huzâfe el-Kureşî es-Sehmî (ö. 35/655-56) Hz. Peygamber’e elçilik yapan sahâbî.
İslâmiyet’in yayılmaya başladığı ilk günlerde müslüman olan Abdullah, Mekke döneminin çileli hayatını yaşadı ve kardeşi Kays b. Huzâfe ile birlikte ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Hic­retten sonra Medine’ye dönen Abdul­lah’ın Bedir Savaşı’nda bulunup bulun­madığı konusunda ihtilâf vardır. Hâkim’in el-Müstedrek’inde yer alan bir rivayette (III, 63), Ebû Saîd el-Hudrî, Bedir’de onu bir bölük askerin başında kumandan olarak gördüğünü söyler. Hz. Peygamber komşu devlet başkanla­rına dine davet mektupları gönderdiği sırada, İran kisrâsı’na hitaben yazdığı mektubu, üstün temsil kabiliyetine sa­hip olan Abdullah’ın başkanlığındaki bir heyetle gönderdi.
Abdullah, hicrî 9. yılda (630) Alkame b. Mücezziz’in kumandasındaki bir seriyyeye katıldı. Halife Ömer devrinde Suriye’nin fethinde görev aldı, Bizanslılar’a esir düştü. Daha sonra Mısır’ın fethinde bulundu ve Hz. Osman devri­nin son yıllarında Mısır’da öldü.

Güvenilir kaynaklarda Abdullah b. Huzâfe’nin iman gücünü ve kahraman­lıklarını dile getiren rivayetler bulun­maktadır. Bunlardan sağlamlığı tesbit edilen rivayetlere göre. Abdullah Suri­ye’de çarpışırken onu esir alan düşman kuvvetleri Peygamber’in ashabından ol­duğunu söyleyerek krallarının huzuruna çıkardılar. Kral, Hıristiyanlığı kabul etti­ği takdirde kendisine önemli mevkilerle birlikte pek çok servet vermeyi vaad et­ti. Teklifine önem vermediğini görünce bu defa onu ölümle tehdit etti; buna da aldırmayınca başından öperse hayatını bağışlayacağını bildirdi. Yine bir so­nuç alamayınca bu defa, kendi hayatıy­la birlikte esir müslümanların hayatını da bağışlayacağını söyledi. Bunun üze­rine Abdullah kralın alnından öperek seksen (veya yüz) arkadaşının hayatını kurtardı. Medine’ye döndüklerinde olayı haber alan Hz. Ömer, Abdullah’ı alnın­dan öpmenin her müslümanın görevi olduğunu söyledi ve ilk olarak kendisi öptü. [69]

Bibliyografya

1- İbn Hişâm, es-Sîre (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), Kahire 1375/1955.
2- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut l388/1968.
3- Müsned, III, 450.
4- Buhârî, “Meğâzî”, 59, 82.
4- Buhârî, et-Târîhul-kebîr (nşr. Abdurrahman b. Yahya el-Yemânî v.dğr), Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
6- Taberî, Tarîh (nşr. M. I. de Goeje), Leiden 1879-1901.
7- Hakim. el-Müstedrek, III, 63, 630-631.
8- İbn Abdülber. el-İstî’âb (el-İşâbe içinde). Kahire 1328.
9- İbnü’1-Esîr, Ûsdü’1-ğâbe, Ka­hire 1285-87.
10- İbnü’1-Esîr, el-Kâmil (nşr. C. I, Tornberg), Leiden 1851-76-Beyrut 1399/1979.
11- Zehebî, Aclâmun-nübelâ II, 11-16.
12- İbn Hacer, el-lşâbe. Kahire 1328. [70] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Haşimizade Abdullah Efendi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top