Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah bin Ebu Ümeyye Kimdir

Abdullah bin Ebu Ümeyye Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. EBÛ ÜMEYYE Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdullah b. Ebî Ümeyye b. el-Muglre el-Mahzûmî (ö. 8/629-30) Hz. Peygamber’in halası Âttke’nin oğlu ve hanımı Ümmü Seleme’nin kardeşi.
İslâmiyet’in ilk dönemlerinde Müslü­manlığın azılı düşmanlarından olan Ab­dullah. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib’e giderek yeğenini İslâm davetinden vaz­geçirmesini veya onu himaye etmeme­sini isteyen heyette bulundu. Hz. Pey­gamber’i vazgeçirmek için yapılan bir başka toplantıda, Kur’ân-ı Kerîmde de işaret edildiği gibi [3], Peygamber’in gökyüzüne çıkıp oradan, okuyacakları bir kitap getirmedikçe kendisine inanmayacağını söyleyenler arasında yer aldı. Müslüman muhacirle­ri geri istemek üzere Habeşistan’a elçi olarak gittiği de rivayet edilen Abdul­lah, Peygamber’in, ölüm döşeğinde bu­lunan Ebû Tâlib’e iman telkin etmesine karşı çıktı ve ona dininden dönmemesi için baskı yaptı, Uhud Savaşı sırasında Medine’de bulunan Abdullah, doğruca Taife gitti ve oradan Mekkeliler’e sa­vaş hakkında bilgiler gönderdi.
Abdullah İslâm düşmanlığını Mekke fethine kadar devam ettirdi, ancak fe­tih öncesinde Ebû Süfyân ile birlikte Medine’ye gitmeye karar verdi. Yolda İslâm ordusuyla karşılaştılar; Ümmü Seleme’nin ricası üzerine Peygamber tarafından kabul edilerek müslüman oldular. Abdullah Mekke’nin fethine ve Huneyn Savaşı’na katıldı. Bu savaşta azılı İslâm düşmanı ve Sakif kabilesinin reisi olan Osman b. Abdullah’ı öldürdü. Tâif muhasarasında şehid düştü. [4]

Bibliyografya

1- Vâkıdî. Kitâbü’l-Meğâzi (nşr. M. lones), London 965-66-Beyrut, ts. (Âlemül-Kütub), bk. İndeks.
2- İbn Hişâm, es-Sire (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), Kahire 1355/1936, bk. İn­deks.
3- İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. ihsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
4- Taberî, Târih (nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl), Kahi­re 1960-70-Beyrut, ts. (Dam Süveydân), III, 50-51.
5- İbn Abdülber. el-İstî’âb (el-İşâbe için­de), Kahire 1328.
6- İbnü’l-Esîr. Üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr). Kahire 1390-93/1970-73.
7- İbn Hacer, et-İşâbe, Kahire 1328.
8- Mu­hammed Hamîdullah. İslâm Peygamberi (trc. Salih Tuğ), İstanbul 1980. [5] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah bin Ebu Talha Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top