Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdan el-Mervezi Kimdir

Abdan el-Mervezi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDAN el-MERVEZİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. İsa el-Mervezî (ö.293/906) Muhaddis Şafiî fakihi.
Abdan diye şöhret bulduğu için bir­çok kaynakta Abdan b. Muhammed olarak zikredilen Abdullah, 220’de (835) Merv’de doğdu. Horasan bölgesi muhaddislerinden hadis tahsil ettikten sonra Irak ve Hicaz’a gitti; orada da Kuteybe b. Saîd, Ali b. Hucr. Ebü Küreyb gibi âlimlerden hadis okudu. Hi­caz’dan Mısır’a geçerek İmam Şafiî’nin talebelerinden Şafiî fıkhını öğrendi ve daha sonra memleketine döndü. Mu­haddis ve fakih Ahmed b. Seyyâr’dan (ö. 268/8811 sonra Horasan bölgesinde Şafiî mezhebini yayan ikinci kişi oldu. İbn Seyyâr’ın ölümünü takip eden yıl­larda Şâfiîler’in çeşitli konularda karşı­laştıkları meseleler için baş vurdukları yegâne âlim o idi. Yahya b. Muhammed el-Anberî, Ebû Ahmed el-Assâî ve Ebü’l-Kâsım et-Taberî gibi devrin ta­nınmış âlimleri onun talebesi olmuştur. Merv’de vefat etti.
Yüz cüzden meydana gelen Kitâbü’l-Ma’rife adlı eseri, ashabın hayatını ve rivayetlerini tanıtan temel kaynaklardandır. İbn Hacer’in el-İşabe’de sık sık atıfta bulunduğu bu eser günümüze ulaşmamıştır. Kaynaklarda Abdân’ın Kitâbü’l-Muvatta3adlı başka bir eseri de zikredilmektedir. [307]

Bibliyografya

1- Hatîb. Târîhu Bağdâd, Kahire 1349/1931.
2- Zehebî, Tezkiretü’i-huffâz, Haydarâ­bâd 1375-77/1955-58.
3- Zehebî, Aclâmü’n-nübelâ’n, 13-14.
4- Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfi’iyye (nşr. Mahmûd Muhammed et-Tanâhî-Abdülfettâh Muhammed el-Hulv), Kahire 1383-96/1964-76.
5- Kettânî, er-Risâletü’l-müstatrafe (nşr. Muhammed el-Muntasır), Dımaşk 1383/1964.
6- Hediyyetü’l-‘ârifîn, I, 442.
7- İzâhu’l-meknûn, II, 334. [308] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdal El-Ezdi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: mervezi

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top