Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbadi İbn Kasım Kimdir?

Abbadi İbn Kasım Kimdir?

Sponsor Bağlantılar

ABBADİ İBN KASIM Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Şihâbüddîn Ahmed b. Kasım es-Sebbâğ el-Abbâdî el-Mısrı (ö. 994/1586) Daha çok Şafiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle tanınan âlim.
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mısır’da yetişti. Nâsıruddin Muhammed el-Lakânî, Şehâbeddin el-Burullusî ve Kutbüddin İsa es-Safevî gibi devrin önde gelen âlimlerinden ilim tahsil etti. Başta Muhammed b. Dâvûd el-Makdisî olmak üzere birçok öğrenci yetiştirdi. 1586 yılında hac dönüşü Medine’de (bazı kaynaklara göre Mekke’de) vefat etti.

Çağdaşları arasında, devrinin gelene­ğine uygun olarak, eser telif etmekten ziyade önemli eserlere şerh ve haşiye­ler yazmakla tanınan Abbâdrnin eserle­rinin başlıcalan şunlardır:
1- Ayetü’l-beyyinât. Taceddin es-Sübkinin fı­kıh usulüne dair Cemul-cevâmi adlı eserine Celâleddin el-Mahallinin yaptığı şerhin hâşiyesidir. Kenarında Mahal­linin şerhiyle birlikte dört cilt halinde basılmıştır. [77] 2- Haşiye ala Şerhi’l-Varakât. Cüveynî’nin fıkıh usu­lüne dair el-Varakât adlı eserinin Celâ­leddin el-Mahallî tarafından yapılan şerhinin hâşiyesidir. Karâfi ninŞerhu Tenkıhi’l-fusûl fî ihtişâri’l-Mahsûl adlı eserinin kenarında neşredildi. [78]

3- Haşiye calâ Şerhi’l-Muhtâc. Nevevinin Şafii fıkhına dair el-Minhâc adlı eserine İbn Hacer el-Heytemî tarafından Tuhfetü’l-Muhtâc adıyla yapılan şerhin haşiyesi olup aynı şerhe Abdülhamîd eş-Şirvânfnin yazdığı haşiye ile birlikte basılmıştır. [79]

4- Hâşiyetül-Gureri’1-behiyye. Zekeriyyâ el-Ensârinin. İbnü’l-Verdiye ait el-Behcetü’l Verdiye (Kazvîni’nin el-Hâvi’ş-şagir adlı Sâfiî fıkhına dair eserinin 5000 beyitlik man­zum şekli) adlı eserine yaptığı şerhin hâşiyesidir. Abdurrahman eş-Şirbîni’nin aynı şerhe yazdığı haşiye ile birlikte ba­sılmıştır. [80] Abbâdi’nin bu basılı eserlerinden baş­ka. Ebu Şücâ’ın Gâyetü’l-ihtişâr adlı fı­kıh kitabına Fethu’l-Gaffar adıyla yaz­dığı bir şerhi ve Kâfiye, Elfiyye, Telhîş, Tehis, İzzi ve Katrü’n-nedâ gibi Arapça gra­mer kitaplarına şerh ve haşiyeleri vardır. [81]

Bibliyografya

1- Gazzî. et-Kevâkibü’s’Sâ’ire (nşr. Cebrail S. Cebbûr), Beyrut 1979.
2- Keşfü’z-zunûn, I, 152, 476, 596; II, 1139, 1373, 2006;
3- İbnü’l-İmâd, Sezeratuz-zeheb, Kahire 1350-51.
4- İzâhu’l-meknûn, 1, 423; II, 136, 448;
5- Ziriklî, el-A’lâm, Kahire 1373-78/1954-59.
6- Kehhâle. Mu’cemü’l-mü’ellifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61.
7- Serkîs. Mucem. I, 208, 283, 486, 1121; II, 1502;
8- Brockelmann. GAL, II, 417-418;
9- Suppl, I, 677, 679, 681; II, 105,441. [82] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbadl Ebu Mansur Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top