Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbad Bin Bişr Kimdir

Abbad Bin Bişr Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABBAD b. BİŞR Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebü’r-Rebî’ (Ebû Bişr) Abbâd b. Bişr b. Vakş el-Ensârî (ö. 13/634) Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur sahâbî.
Evs kabilesinin Eşheloğulları kolun­dan olan Abbâd Medine’de doğdu ve orada yaşadı. Hz. Peygamber’in hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak gönderdiği Mus’ab b. Umeyr vasıtasıyla müslüman oldu. Hicretten sonra pey­gamber onunla Utbe b. Rebîa arasında kardeşlik bağı (muâhât) oluşturdu.

Hz. Âişe’nin, “Ensar içinde en faziletli üç kişi” diye vasıflandırdığı ve Sa’d b. Muâz’dan sonra adlarını andığı Üseyd b. Hudayr ile Abbâd b. Bişr’in bazı men kıbeleri hadis kitaplarında yer almıştır. Buna göre Üseyd ile Abbâd, karanlık bir gecede evlerine gitmek üzere Hz. Peygamber’in yanından ayrılınca, yolda önce birinin asasından çıkan ışık Önleri­ni aydınlatmış, birbirlerinden ayrıldık­tan sonra da diğerinin asası aynı şekil­de kendi yolunu aydınlatmıştır. [58] Yine Âişe’nin rivayetine göre bir gün Resûl-i Ek­rem mescidde namaz kılan (veya Kur’an okuyan) Abbâd’ın sesini duyunca. “Aişe! Bu Abbâd’ın sesi değil mi?” diye sordu. Abbâd olduğunu öğrenince de “Allahım. Abbâd’a merhamet et!” diye dua etti. [59]

Abbâd b. Bişr, başta Bedir ve Uhud savaşları olmak üzere Hz. Peygamber’in iştirak ettiği bütün savaşlara katıldı. Hicretin altıncı yılında umre için hazırlık yapıldığı sırada peygamberin, Kureyşliler’in durumunu öğrenmek üzere gön­derdiği yirmi kişilik öncü süvari birliği içinde Abbâd da vardı. Ayrıca, Resûlullah’a ve müslümanlara eziyet etmekle tanınan yahudi Kâ’b b. Eşrefi öldüren­ler arasında da bulundu. Hz. Peygam­ber tarafından Müzeyne ve Süleym-oğullan’nın zekâtlarını toplamak üzere görevlendirildi. Abbâd son olarak Yemâme Savaşı’na katıldı. Arkadaşlarına, “Kılıçlarınızın kınını kırıp atın!” diye ba­ğırarak düşman saflarına daldı ve yü­zünden aldığı kılıç darbeleriyle kırk beş yaşlarında iken şehid oldu. [60]

Bibliyografya

1- Vâkıdî Kitabü’l-Meğâzi (nşr. M. lones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Alemü’l-Kütüb), II, 574;
2- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
3- Müsned, IIII, 138, 190-191, 272;
4- Buhârî. “Şehâdat”, 11;
5- İbn Ebü Hatim, el-Cerh ve’t-ta’dil, Haydarâbâd 1371-73/1951-53-Beyrut, ts. (Dârü’l-Kütübi’l-ilmiyye), VI, 77;
6- İbnü’1-Esîr. Üsdii’l-ğâhe (nşr Muhamrned İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93.
7- Zehebî. A’lâmü’n-nübelâ, I, 337-340;
8- İbn Hacer, et-İşâbe, Kahire 1328.
9- İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzîb, V, 90. [61] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Seyyid Abdürrahim-i Bayramı Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top